Schaeffler web-sivuston yleiset käyttöehdot

1. Sovellusala

1.1
Schaeffler KG:n ja/tai sen konserniyhtiöiden (jäljempänä ”Schaeffler”) ylläpitämän verkkosivuston (Schaeffler-verkkosivusto) käyttöön sovelletaan yksinomaan näitä verkkosivustojen yleisiä käyttöehtoja. Mikäli Schaefflerin eri maissa toimivilla konserniyhtiöillä on käytössään erityiset verkkosivustoja koskevat ehdot, noudatetaan tällaisia erityisiä verkkosivustoja koskevia ehtoja ennen näitä yleisiä käyttöehtoja. Schaeffler-verkkosivuston käyttäminen tarkoittaa, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden käyttöehtojen kulloinkin voimassa olevaa versiota.

1.2
Näitä yleisiä käyttöehtoja voidaan yksittäistapauksissa täydentää, muuttaa tai korvata muilla ehdoilla, kuten esimerkiksi tuotteiden ja/tai palveluiden myynti- ja hankintaehdoilla.

2. Schaeffler-verkkosivuston sisältö

Schaeffler pitää saatavilla Schaeffler-verkkosivustossa käyttöä ja lataamista varten tiettyjä tietoja ja ohjelmistoja, sekä niihin mahdollisesti liittyvää dokumentaatiota ”sellaisena kuin se on” -ehdoin. Schaefflerillä on oikeus muuttaa verkkosivuston sisältöä tai lopettaa Schaeffler-verkkosivuston ylläpito milloin tahansa joko kokonaan tai osittain ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen vuoksi Schaeffler ei takaa, että Schaeffler-verkkosivusto olisi jatkuvasti käytettävissä tai virheetön.

3. Käyttöoikeudet

3.1
Schaeffler-verkkosivustossa käyttöön annettuja tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota käytetään näiden ehtojen mukaisesti. Tietojen, ohjelmistojen tai dokumentaation päivitysten yhteydessä noudatetaan aikaisemmin Schaefflerin kanssa sovittuja käyttöoikeusehtoja. Erikseen sovitut käyttöoikeusehdot menevät näiden yleisten ehtojen edelle.

3.2
Schaeffler myöntää käyttäjälle oikeuden käyttää Schaeffler-verkkosivuston tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota sovitussa laajuudessa. Ellei erikseen ole sovittu, Schaefflerin antama käyttöoikeus määräytyy siten, että se vastaa Schaefflerin tavoitteita kyseisten tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation osalta. Käyttöoikeus ei ole yksinomainen tai siirrettävissä kolmannelle.

3.3
Ohjelmistot välitetään veloituksetta ainoastaan konekielisessä muodossa. Schaefflerillä ei ole velvoitetta luovuttaa ohjelmistojen lähdekoodia. Edellä mainittu ei koske avoimen lähdekoodin (open source) ohjelmistoja, joiden käyttöoikeusehdot menevät näiden yleisten ehtojen edelle. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja välitettäessä lähdekoodin luovutukseen sovelletaan kyseisiä käyttöoikeusehtoja. Mikäli lähdekoodi on luovutettava, Schaeffler antaa lähdekoodin käyttöön kustannusten korvausta vastaan.

3.4
Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa myydä, vuokrata tai muulla tavoin välittää tietoa, ohjelmistoja tai dokumentaatiota kolmannelle osapuolelle. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, käyttäjä ei saa muuttaa ohjelmistoja tai sen rakennetta, kääntää ohjelmakoodia tai niiden dokumentaatiota. Käyttäjä saa ottaa ohjelmasta yhden varmuuskopion, jos tätä kopiota tarvitaan näiden käyttöehtojen mukaisen käytön turvaamiseen tulevaisuudessa.

3.5
Tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota suojaavat sekä tekijänoikeuslait että kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait ja sopimukset. Käyttäjän tulee huomioida nämä oikeudet; erityisesti on kiellettyä poistaa aakkosnumeerisia koodeja, merkkejä tai tekijänoikeusmerkintöjä tiedoista, ohjelmistoista tai dokumentaatiosta tai niiden kopioista.

4. Immateriaalioikeudet

4.1
Näiden käyttöehtojen kohdan 3 ehdoista huolimatta Schaeffler-verkkosivuston sisältämiä tietoja, tavaramerkkejä ja muuta sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, monistaa, myydä, vuokrata, hyödyntää, täydentää tai käyttää muulla tavalla hyväksi ilman Schaefflerin kirjallista ennakkosuostumusta.

4.2
Tässä nimenomaisesti myönnettyjen käyttöoikeuksien tai muiden oikeuksien lisäksi käyttäjälle ei myönnetä mitään muita oikeuksia niiden laadusta tai laajuudesta riippumatta. Schaeffler ei ole velvollinen myöntämään mitään edellä mainittuja oikeuksia ja pidättää itsellään erityisesti oikeudet yrityksen nimeen ja muihin immateriaalioikeuksiin, kuten tekijänoikeuksiin, patentteihin, hyödyllisyysmalleihin tai tavaramerkkeihin tai muihin tunnuksiin.

5. Suojatuille sivuille rekisteröityminen ja sivujen käyttö

5.1
Osa Schaeffler-verkkosivuston sivuista on suojattu salasanalla. Liiketoiminnan suojaamiseksi näille sivuille pääsevät vain rekisteröidyt käyttäjät. Schaeffler ei ole velvoitettu hyväksymään jokaista rekisteröidyksi käyttäjäksi. Schaeffler pidättää erityisesti oikeuden suojata salasanalla sivuja, jotka ovat aiemmin olleet vapaasti käytettävissä. Schaefflerillä on oikeus koska tahansa ja ilman erityistä syytä peruuttaa käyttöoikeus estämällä sivuille pääsy käyttäjän rekisteröitymistiedoilla, etenkin jos käyttäjä:

i) on antanut rekisteröityessään vääriä tietoja,
ii) on rikkonut käyttöehtoja tai huolellisuusvelvoitteitaan rekisteröitymistietojensa suhteen,
iii) on rikkonut sovellettavaa lakia rekisteröityessään tai käyttäessään Schaeffler-verkkosivustoa tai
iv) ei ole käyttänyt Schaeffler-verkkosivustoa pitkään aikaan.

5.2
Mikäli käyttäjä haluaa rekisteröityä, hän on velvollinen antamaan totuudenmukaiset tiedot ja ilmoittamaan muutoksista välittömästi. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että hänelle lähetetyt sähköpostiviestit pysyvät henkilökohtaisina ja luottamuksellisina.

5.3
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (käyttäjätiedot). Ensimmäisen käytön yhteydessä käyttäjän tulee vaihtaa Schaefflerin antama salasana vain hänen itsensä tiedossa olevaksi salasanaksi. Käyttäjä voi käyttäjätietojensa avulla tarkastella tai muuttaa tietojaan tai tarvittaessa peruuttaa tai laajentaa tietojen käyttöä varten antamiaan lupia.

5.4
Käyttäjän tulee varmistaa, etteivät käyttäjätiedot joudu kolmannen osapuolen käsiin. Käyttäjä vastaa kaikista käyttäjätiedoilla tehdyistä tilauksista ja muista toimenpiteistä. Jokaisen käynnin jälkeen on kirjauduttava ulos salasanalla suojatuilta sivuilta. Jos käyttäjän tietoon tulee, että kolmannet osapuolet käyttävät väärin hänen käyttäjätietojaan, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä kirjallisesti Schaefflerille tai tarvittaessa sähköpostiviestillä. Ilmoituksen saatuaan Schaeffler varmistaa, että kyseisiltä käyttäjätiedoilta estetään pääsy salasanalla suojatuille sivuille. Esto on mahdollista peruuttaa vain käyttäjän erillisen hakemuksen perusteella Schaefflerille tai rekisteröitymällä uudelleen.

5.5
Käyttäjä voi koska tahansa kirjallisesti vaatia rekisteröintinsä mitätöintiä, mikäli se ei haittaa meneillään olevien sopimusasioiden suorittamista. Schaeffler poistaa tällöin käyttäjän kaikki käyttäjätiedot sekä kaikki muut tallennetut henkilötiedot heti, kun niitä ei enää tarvita.

6. Viittaukset ja linkit

Schaeffler-verkkosivustolla saattaa esiintyä viittauksia ja linkkejä (hyperlinkkejä) kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Schaeffler ei vastaa kyseisten verkkosivustojen sisällöstä. Schaeffler ei myöskään pidä kyseisiä verkkosivustoja ja niiden sisältöä ominaan, koska Schaeffler ei hallinnoi linkitettyjen sivujen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisältämistä tiedoista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä verkkosivustoja omalla vastuullaan.

7. Vastuuvapaus oikeudellisista puutteista ja asiavirheistä, viruksista

7.1
Siltä osin kuin tiedot, ohjelmistot ja dokumentaatio annetaan maksutta saataville, Schaeffler ei missään olosuhteissa vastaa niissä esiintyvistä asiavirheistä ja puutteista. Tämä koskee erityisesti tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation paikkansapitävyyttä, virheettömyyttä, kolmannen osapuolen omistus- ja tekijänoikeuksien loukkaamattomuutta, oikeellisuutta ja/tai käytettävyyttä.

7.2
Schaeffler-verkkosivuston tiedot voivat sisältää erittelyjä tai yleisiä kuvauksia tuotteiden teknisistä mahdollisuuksista, jotka eivät yksittäistapauksissa (esim. tuotemuutosten takia) ole välttämättä aina saatavilla. Tuoteominaisuuksista on siksi aina sovittava erikseen kaupan yhteydessä.

7.3
Schaefflerin vastuu asiavirheistä ja puutteista määritellään näiden ehtojen kohdissa 7.1 ja 7.2. Schaefflerin korvausvastuu suljetaan pois, ellei sitä edellytetä esim. tuotevastuulaissa tai ellei kyseessä ole tahallinen rikkomus, törkeä tuottamus, henkilövahinko tai kuolemantapaus, erityinen takuusitoumus tai keskeisten sopimusvelvoitteiden rikkominen. Kaikissa tapauksissa vahingonkorvaus rajoittuu kuitenkin välittömiin vahinkoihin, ellei kyseessä ole tahallinen rikkomus tai törkeä tuottamus.

7.4
Schaeffler tekee kaikkensa pitääkseen Schaeffler-verkkosivuston puhtaana viruksista, muttei silti voi taata verkkosivuston olevan vapaa viruksista. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan riittävästä suojauksesta ja virustorjuntaohjelmista ennen tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation lataamista suojatakseen tietojärjestelmiään sekä estääkseen virusten leviämisen Schaeffler-verkkosivustolla.

7.5
Yllä mainitut säädökset eivät muuta lakisääteistä todistustaakan jakoa osapuolten välillä.

8. Käyttäjän velvoitteet

8.1
Käyttäjä ei saa Schaeffler-verkkosivustoa käyttäessään:

i) tuottaa vahinkoa toisille henkilöille, erityisesti alaikäisille, tai loukata näiden yksityisyyden suojaa
ii) loukata hyviä tapoja
iii) loukata omistus-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia
iv) välittää sisältöjä, joissa on viruksia, ns. Troijan hevosia tai muita haittaohjelmia
v) syöttää, tallentaa tai lähettää hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin hänellä ei ole oikeuksia erityisesti, mikäli nämä hyperlinkit tai sisällöt loukkaavat salassapitovelvollisuutta tai ovat laittomia tai välittävät mainoksia tai ei-toivottuja sähköposteja (ns. roskapostia) tai perättömiä virus-, virhe- tai vastaavia varoituksia tai kehottavat ottamaan osaa arvontoihin, ketjukirjeisiin, verkostomarkkinointiin ja näihin verrattaviin toimiin

8.2
Schaeffler voi estää pääsyn Schaeffler-verkkosivustolle milloin tahansa, etenkin jos käyttäjä rikkoo näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan.

9. Tietojen vientiä koskevat ehdot

9.1
Tiettyjen tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation vienti voi vaatia luvan - esimerkiksi laadun, käyttötarkoituksen tai lopullisen kohteen perusteella. Käyttäjän on ehdottomasti noudatettava tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation vientiä koskevia määräyksiä, erityisesti EU-alueella ja EU:n yksittäisissä jäsenvaltioissa, samoin Yhdysvalloissa. Tarvittaessa Schaeffler merkitsee tiedot, ohjelmistot ja dokumentaation luvanvaraisuuden osalta Saksan, Suomen ja EU:n vientiluettelon sekä US-Commerce Control List -luettelon mukaisesti.

9.2
Käyttäjän tulee erityisesti tarkastaa ja varmistaa, että

i) välitettyjä tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota ei ole tarkoitus käyttää asevarustelussa, ydintekniikassa tai asetekniikassa
ii) yhdysvaltalaista alkuperää olevia tavaroita, ohjelmistoja ja teknologioita ei toimiteta yrityksille ja henkilöille, jotka on mainittu US Denied Persons List (DPL) -luettelossa
iii) yhdysvaltalaista alkuperää olevia tavaroita ei toimiteta ilman lupaa yrityksille ja henkilöille, jotka on mainittu US-Warning List, US-Entity List tai US-Specially Designated Nationals List -luetteloissa
iv) tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota ei toimiteta yrityksille tai henkilöille, jotka on mainittu Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists -luetteloissa tai EU:n terroristiluettelossa
v) tietoja, ohjelmistoja ja dokumentaatiota ei toimiteta sotilastahoille
vi) Suomen asianomaisten viranomaisten ennakkovaroituksia noudatetaan

Tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation hakeminen Schaeffler-verkkosivustolta sallitaan vasta yllä mainittujen tarkastusten ja varmistusten jälkeen; muussa tapauksessa Schaeffler ei ole velvollinen toimittamaan palvelua.

9.3
Schaeffler ilmoittaa käyttäjälle pyynnöstä tarvittavat yhteystiedot lisätietoja varten.

10. Henkilötietojen suojaaminen

Schaeffler noudattaa kerätessään, käyttäessään ja käsitellessään käyttäjien henkilötietoja sovellettavaa Schaefflerin tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla Schaeffler-verkkosivustolla.

11. Lisäsopimukset, oikeudenkäyntipaikka, sovellettava laki

11.1
Näihin käyttöehtoihin liittyvät lisäsopimukset, mukaan lukien tämän sopimuskohdan muutos, on tehtävä kirjallisesti.

11.2
Oikeudenkäyntipaikka on Helsinki.

11.3
Schaeffler-verkkosivuston yksittäisiä sivuja ylläpitävät ja niistä vastaavat Schaeffler KG ja/tai sen paikalliset tytäryhtiöt. Näillä sivuilla noudatetaan sen maan lainsäädäntöä, joka on sivustosta vastaavan yrityksen kotipaikka. Schaeffler ei vastaa siitä, että Schaeffler-verkkosivuston sisältämiä tietoja, ohjelmistoja ja/tai dokumentaatiota saadaan lukea tai ladata kyseisen maan ulkopuolella. Jos käyttäjät avaavat Schaeffler-verkkosivuston kyseisen maan ulkopuolelta, he vastaavat itse kyseisen maan lainsäädännön asianomaisten määräysten noudattamisesta. Schaeffler-verkkosivuston sisältämien tietojen, ohjelmistojen ja dokumentaation käyttö ei ole sallittua maissa, joissa se on lainvastaista. Tällaisessa tapauksessa halutessaan ryhtyä liiketoimintaan Schaefflerin kanssa käyttäjän tulee ottaa yhteys Schaefflerin edustajaan kyseisessä maassa.

11.4
Schaeffler-verkkosivustoon sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavarankauppaa koskevista sopimuksista (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG).

 

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy