Search term

Schaeffler-verkkosivuston yleiset käyttöehdot

1. Laajuus

1.1
Nämä ehdot koskevat kaikkia Schaeffler Finland Oy (Schaeffler) tarjoamia verkkosivuja (Schaeffler-verkkosivusto), mikäli vastaavan maan Schaeffler-yritys ei ole määrännyt muita ehtoja. Käyttäjä hyväksyy nykyisten käyttöehtojen version voimassaolon jatkamalla käyttämistä.

1.2
Näitä yleisiä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai korvata ajoittain.

2. Schaeffler-verkkosivuston sisältö

Schaeffler on sijoittanut verkkosivustolleen ei sitovaa informaatiota ja liittyvän dokumentaation sekä ohjelmiston, joka voidaan ottaa käyttöön tai ladata. Tähän informaation sijoittamiseen ei liity mitään sitoumusta tai takuita täydellisyydestä. Schaeffler voi milloin tahansa estää Schaeffler-verkkosivuston käytön kokonaisuudessaan tai osittain tai muuttaa sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. Schaeffler ei ole millään tavalla vastuussa Schaeffler-verkkosivuston keskeytymättömästä saatavuudesta.

3. Käyttöoikeudet

3.1
Schaeffler-verkkosivuston informaation, ohjelmiston ja dokumentaation käyttöön sovelletaan näitä ehtoja, tai jos informaatio, ohjelmisto tai dokumentaatio päivitetään, niihin sovelletaan Schaefflerin kanssa jo sovittuja sovellettavissa olevia lisenssiehtoja. Kaikki erikseen sovitut lisenssiehdot ovat etusijalla näihin ehtoihin verrattuna.

3.2
Schaeffler myöntää käyttäjälle ei yksinomaisen, ei siirrettävissä olevan, ei luovutettavan, ei alilisensoitavan oikeuden käyttää Schaeffler-verkkosivuston informaatiota, ohjelmistoa ja dokumentaatiota osapuolten sopimalla tavalla, tai jos tästä ei ole olemassa sopimusta, Schaefflerin määrittämän tarkoituksen mukaisesti.

3.3
Ohjelmisto on saatavilla maksutta vain konekielisessä muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta lähdekoodin julkaisemiseen. Jos avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot ovat etusijalla näihin ehtoihin nähden ja vaativat Schaeffleria tarjoamaan lähdekoodin käytettäväksi, tämä lähdekoodi on tarjottava käytettäväksi kulukorvauksien vastineeksi.

3.4
Elleivät pakolliset säädökset määrää toisin, käyttäjä ei voi vaihtaa, kääntää, kehittää tai takaisinmallintaa ohjelmistoa tai sen dokumentaatiota tai poistaa mitään niiden osaa.

3.5
Sovellettavissa olevat tekijänoikeuslait sekä muut sovellettavissa olevat immateriaalioikeuksiin liittyvät lait suojaavat informaatiota, ohjelmistoa ja dokumentaatiota. Käyttäjän on noudatettava näitä lakeja ja huomioitava erityisesti, että informaatiosta, ohjelmistosta tai dokumentaatiosta tai mistään niiden kopioista ei saa poistaa aakkosnumeerista tunnistetta, merkkejä ja tekijänoikeusilmoituksia.

3.6
Tämä ei vaikuta muulla tavalla mihinkään sovelluksiin liittyviin sovellettavissa oleviin tekijänoikeuslain säännöksiin.

4. Henkinen omaisuus

4.1
Näiden käyttöehtojen osion 4 tietyistä vaatimuksista huolimatta Schaeffler-verkkosivuston mitään informaatiota, tavaramerkkien nimiä ja muita sisältöjä ei saa muuttaa, kopioida, uudelleentuottaa, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai käyttää millään muulla tavalla ilman kirjallista Schaefflerin ennakkoilmoitusta.

4.2
Lukuun ottamatta käyttöoikeutta ja muita erikseen tässä myönnettyjä ehtoja, käyttäjälle ei anneta mitään muita lisäoikeuksia. Tämä koskee erityisesti yrityksen nimeä tai teollisia omaisuusoikeuksia, kuten patentteja, hyödyllisyysmalleja tai tavaramerkkejä, eikä Schaefflerilla ole velvollisuutta myöntää näitä oikeuksia.

5. Rekisteröityminen ja suojattujen sivujen käyttö

5.1
Eräät Schaeffler-verkkosivut on suojattu salasanalla. Näiden sivujen käyttäminen on mahdollista vain rekisteröityneille käyttäjille liiketoiminnallisiin tietoturvatarkoituksiin. Schaeffler ei myönnä oikeutta rekisteröimiseen. Schaeffler pidättää erityisesti oikeuden aiemmin vapaasti tarkasteltavissa olevien verkkosivujen muuttamisesta rekisteröitymistä vaativiksi. Schaeffler saattaa milloin tahansa peruuttaa käyttöoikeuden estämällä pääsyn tietoihin ilman mitään syytä ja erityisesti silloin, kun käyttäjä:

 • on antanut vääriä tietoja rekisteröitymisen yhteydessä
 • on rikkonut käyttöehtoja tai velvollisuuksiaan liittyen käyttötiedoista huolehtimiseen
 • on rikkonut sovellettavissa olevaa lakia käyttäessään Schaeffler-verkkosivustoa tai
 • on ollut ei-aktiivinen Schaeffler-verkkosivuston käyttäjä vähintään 24 kuukautta.

5.2
Jos rekisteröinti sallitaan, käyttäjän tulee antaa tarkat ja oikeat tiedot sekä ilmoittaa Schaefflerille välittömästi kaikista muutoksista.

5.3
Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan (käyttäjätiedot). Ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjän tulee vaihtaa Schaefflerin tarjoama salasana turvalliseen salasanaan. Käyttäjätiedot antavat käyttäjälle mahdollisuuden käyttää omia tietojaan, muuttaa näitä tietoja ja tarvittaessa laajentaa tietojen käsittelemiseen liittyvää sopimusta tai peruuttaa sopimuksen.

5.4
Käyttäjän tulee varmistaa, että käyttäjätiedot eivät ole kolmansien osapuolten käytettävissä, ja hän on vastuussa kaikista käyttäjätietojen avulla suoritetuista toiminnoista. Käyttäjän tulee poistua salasanalla suojatulta alueelta jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos käyttäjä saa tietoonsa, että jokin kolmas osapuoli väärinkäyttää käyttäjätietoja, käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Schaefflerille tästä kirjallisesti, ja jos tämä on sovellettavissa, etukäteen sähköpostin avulla. Schaeffler estää pääsyn näiden käyttäjätietojen salasanalla suojattuihin tietoihin ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen. Eston poistaminen on mahdollista vasta käyttäjän Schaefflerille lähettämän erityishakemuksen tai lisärekisteröitymisen jälkeen.

5.5
Käyttäjä voi milloin tahansa kirjallisesti vaatia minkä tahansa suoritetun rekisteröinnin poistamista, mikäli ajankohtaisten sopimusasioiden käsittely ei estä sitä. Tässä tapauksessa Schaeffler poistaa kaikki käyttäjätiedot ja kaikki käyttäjän muut henkilökohtaiset tiedot heti, kun näitä ei enää tarvita.

6. Viitteet ja linkit

Schaeffler-verkkosivusto saattaa sisältää viitteitä ja linkkejä (hyperlinkit) kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Schaeffler ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä, eikä Schaeffler myönnä näiden verkkosivustojen sisältöä omakseen, koska Schaeffler ei voi hallita mitään kolmannen osapuolen linkin kautta liitettyjä tietoja, eikä Schaeffler ole vastuussa näistä sisällöistä ja tiedoista. Kaikkien linkitettyjen verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

7. Vikoihin, kuten oikeuksiin, laatuun ja viruksiin liittyvän vastuun poissulkeminen

7.1
Mikäli tiedot, ohjelmisto tai dokumentaatio annetaan käytettäväksi maksutta, kaikki vikoihin liittyvät vastuut poissuljetaan liittyen omistusoikeuksiin tai vikoihin, kuten tietojen laatuun, ohjelmistoon ja dokumentaatioon, ja erityisesti niiden oikeellisuuteen, virheettömyyteen ja omaisuusoikeuksien tai kolmansien osapuolten tekijänoikeuksien puuttumiseen, täydellisyyteen ja/tai käytettävyyteen, tahallisuutta tai ilkivaltaa lukuun ottamatta. SCHAEFFLER KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, LAKISÄÄTEISET TAI MUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTEEN, LOUKKAAMATTOMUUTEEN JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUMISEN TAKUUT.

7.2
Schaeffler-verkkosivustolla olevat tiedot saattavat sisältää tuotteiden teknisten mahdollisuuksien määrityksiä tai yleiskuvauksia, jotka eivät yksittäisissä tapauksissa ole ehkä aina käytettävissä (esim. tuotemuutoksista johtuen). Tuotteiden vaadittavan suorituskyvyn määritys tulisi tämän vuoksi sopia jokaisessa tapauksessa ennen ostoa.

7.3
Schaefflerin vastuu kaikista vioista laatuun ja omistusoikeuteen liittyen tulee määrittää näiden ehtojen osioiden 7.1 ja 7.2 säädöksissä. Ceteris paribus. Kaikki Schaefflerin vastuut suljetaan pois ellei syynä ole: (i) pakottavan lainsäädännön (esim. tuotevastuulaki) vaatimus, (ii) tuotevastuulain vaatimus, (iii) tahallinen tai törkeä huolimattomuus, (iv) kuolema tai loukkaantuminen, (v) laatuvaatimuksen hyväksyminen, (vi) haitallisen vian salaaminen tai (vii) sopimusrikkomus. Kaikki sopimusrikkomukset tulee kuitenkin rajoittaa tyypillisiin ennakoitavissa oleviin vahinkoihin, mikäli kyseessä ei ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus.

7.4
Schaeffler pyrkii pitämään Schaeffler-verkkosivuston vapaana kaikista viruksista, mutta Schaeffler ei voi kuitenkaan taata virusvapaata ympäristöä. Käyttäjän tulee käyttää sopivia tietoturvamenetelmiä ja virusten tarkastusohjelmia ennen minkään tietojen, ohjelmiston tai dokumentaation lataamista suojellakseen itseään sekä estääkseen virusten siirtymisen Schaeffler-verkkosivustolle. Olet vastuussa riittävien toimenpiteiden ja tarkastusten toteuttamisesta omien tiettyjen virustentorjuntaan ja tietojen syöttöön sekä tulostukseen liittyvien vaatimustesi mukaisesti sekä ylläpitämään sivustomme ulkopuolisia menetelmiä menetettyjen tietojen palauttamiseksi.

7.5
Minkään yllä olevista säännöksistä tule olettaa todistustaakan kääntämistä.

8. Käytön velvollisuudet

8.1
Schaeffler -verkkosivuston käyttäjä ei saa:

 • aiheuttaa mitään vaurioita tai vahinkoja kenellekään henkilölle, erityisesti alaikäisille, tai loukata heidän oikeuttaan yksityisyyteen
 • toimia hyvää moraalia vastaan käyttömenetelmillään
 • rikkoa kaupallisia omistusoikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita omistusoikeuksia
 • lähettää mitään viruksia tai ns. Troijan hevosia tai muita ohjelmia sisältävää sisältöä, joka saattaa vaurioittaa ohjelmistoa
 • tarjota, säilyttää tai lähettää mitään ei sallittuja hyperlinkkejä tai sisältöjä, erityisesti siinä tapauksessa, jos nämä hyperlinkit ja sisällöt rikkovat velvollisuuksia tai luottamuksellisuutta tai ovat laittomia
 • Jakaa mainoksia tai pyytämättömiä sähköpostiviestejä (ns. roskaposti) tai asiaankuulumattomia vaatimuksia, viruksia, haittaohjelmia tai vastaavia, tai pyytää henkilöitä osallistumaan uhkapeliin, peleihin, ketjukirjeisiin, pyramidihuijauksiin tai mihin tahansa muihin vastaaviin toimintoihin.
 • Ryhtyä mihinkään toimiin, jotka rajoittavat tai estävät kenen tahansa mahdollisuutta käyttää verkkosivustoa tai nauttia siitä tai toimiin, jotka Shaefflerin määrittämällä tavalla saattavat vahingoittaa Schaeffleria tai verkkosivuston käyttäjiä tai altistaa heidät korvausvastuuseen.
 • Käyttää verkkosivustoa millään tavalla, joka saattaa estää, ylikuormittaa, vaurioittaa tai heikentää verkkosivustoa tai häiritä minkä tahansa osapuolen mahdollisuutta käyttää verkkosivustoa, mukaan lukien heidän mahdollisuutensa osallistua reaaliaikaisiin toimiin verkkosivuston kautta.

8.2
Schaeffler voi estää pääsyn Schaeffler-verkkosivustolle milloin tahansa ja erityisesti silloin, jos käyttäjä rikkoo näiden ehtojen määrittämiä vastuita.

9. Vientivaatimukset

Tietojen, ohjelmiston ja dokumentaation siirtoon saatetaan soveltaa sovellettavissa olevia vientivalvonnan säädöksiä erityisesti näihin kuitenkaan rajoittumatta EU:n tai sen jäsenvaltioiden tai Yhdysvaltojen lait, johtuen niiden tyypistä tai käyttötarkoituksesta tai loppukäytöstä. Käyttäjä vahvistaa, että hän tulee jatkuvasti noudattamaan vientivalvontalain sovellettavissa olevia osia.

10. Henkilökohtaisten tietojen suojaus

Schaeffler noudattaa käyttäjän henkilökohtaisten tietojen kokoamisessa, käyttämisessä ja käsittelemisessä sovellettavissa olevia tietosuojasäädöksiä, jotka ovat tarkasteltavissa Schaeffler-verkkosivustolla.

11. Lisäsopimukset, oikeuspaikka, sovellettava laki

11.1
Kaikki käyttöehtoihin liittyvät lisäsopimukset, mukaan lukien kaikki tähän lausekkeeseen tehtävät muutokset, tulee tehdä kirjallisesti.

11.2
Oikeuspaikka on Schaeffler Finland Oy kotipaikka.

11.3
Schaeffler tarjoaa yksittäiset Schaeffler-verkkosivuston sivut, ja ne ovat Schaefflerin vastuulla. Nämä sivut noudattavat sen tietyn maan vaatimuksia, jossa Schaeffler Finland Oy on kotipaikka. Schaeffler ei ole vastuussa siitä mahdollisuudesta, että Schaeffler-verkkosivustolla oleva informaatio, ohjelmisto ja/tai dokumentaatio voidaan ottaa käyttöön tai ladata vastaavan maan ulkopuolella. Jos vastaavien maiden ulkopuolella olevat käyttäjät käyttävät Schaefflerin verkkosivustoa, he ovat itse vastuussa sovellettavissa olevien vastaavan maan määräysten noudattamisesta. Schaeffler-verkkosivuston informaation, ohjelmiston ja/tai dokumentaation käyttäminen ei ole sallittua niissä maissa, joissa käyttö on laitonta. Tässä tapauksessa, ja jos käyttäjä haluaa olla yhteydessä Schaeffleriin kaupallisessa tarkoituksessa, käyttäjän tulee ottaa yhteyttä kyseisen maan Schaefflerin edustajiin.

11.4
Näihin ehtoihin sekä tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan Schaeffler Finland Oy kotipaikan lakeja.

Schaeffler käyttää evästeitä sivustonsa käytettävyyden optimoimiseksi. Jatkamalla verkkosivujen käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

Hyväksy